Οδηγίες: κατόπιν της επιτυχημένης εισόδου σας, επιλέξτε την περιγραφή "Επισκευές".
Έπειτα, θα εμφανιστεί πίνακας που αναγράφει σε τι κατάσταση βρίσκεται η επισκευή του εξοπλισμού σας καθώς και το κόστος αυτής. Ειδικότερα :

"Σε διεκπεραίωση" : ο εξοπλισμός σας βρίσκεται σε στάδιο τεχνικού ελέγχου, η επισκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ημερών.
"Σε αναμονή"          : η επίλυση του τεχνικού σας προβλήματος απαιτεί ανταλλακτικό το οποίο αναμένεται απο τον κατασκευαστή.
"Ολοκληρωμένη"    : η επισκευή έχει ολοκληρωθεί, ο εξοπλισμός σας είναι έτοιμος για παραλλαβή.

Σύνδεση

Τα εμπορεύματα-εξοπλισμός που εισέρχονται για επισκευή παραμένουν στο επισκευαστικό κέντρο της εταιρίας μόνο για διάστημα 2 μηνών. Μετά το πέρας των 2 μηνών ο πελάτης
εξουσιοδοτεί την ASIS να ανακυκλώσει τον εξοπλισμό ή να αποθηκεύσει αυτόν χρεώνοντας τον πελάτη το αντίστοιχο τίμημα αποθήκευσης που ανέρχεται στο ποσό των 2,00€ ημερησίως

Advanced Support Information Systems © 2012-2020